На 25.07.2012г. ръководството на Адвал АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция по заетостта - Договарящ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът е по схема BG 051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” и е на стойност 159 659,61лв.
В изпълнение на Договора ще бъдат закупени лични предпазни средства и работни облекла, както и ще бъдат проведени обучения по здравословни и безопасни условия на труд на служителите на дружеството, също така ще бъде извършен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.