Строителство на дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води, Созопол, България

  • Доставка и монтаж на шпунтови платна с дълбочина 10 m и дължина 615.20 m и монтаж на разпонки между тях
Технически данни Доставка и монтаж на шпунтови платна с дълбочина 10 m и дължина 615.20 m, монтаж на разпонки между тях
Година 2014