В икономическата група функционира проектантско бюро, което е от голяма важност при провеждане на търговската политика, ориентирана към клиента. Всяко запитване за оферта, придружено със съответния проект се проверява – количествено и качествено от висококвалифициран, опитен проектантски екип.
Тази независима експертиза многократно е допринасяла за оптимиране на проекта и намаляване на цената и риска за инвеститора.
Полезността на услугата е в създаването на многовариантност на проекта, което във всички случай е предимство за клиента.
Алтернативните варианти обикновено са по – ефективни, рационални и рентабилни.
Проектантите, работещи за компанията, разполагат с най – съвременните софтуерни решения в проектирането и с всички необходими програмни продукти и техника, свързани със спецификата на проектите, които дружеството реализира.


Нашите дейности:

• Разработка на проекти
• Оценка на проекти
• Алтернативни проекти
• Симулации
• Контрол